کاهش لایه ازون چه خطاتی در پیش دارد؟

اثرات آلودکی هوا بر روی انسان

همه چیز در مورد گازهای گلخانه ای و تاثیرات آنها بر کره زمینگازهای گلخانه ای گازهای خاصی در جو  زمین هستند که انرژی خورشید را به دام می اندازند. بدون وجود این گازها ، گرما دوباره به فضا فرار می کرد و میانگین دمای زمین حدود ۶۰ درجه فارنهایت سردتر از حال حاضر بود.

گازهای گلخانه ای شامل دی اکسید کربن ، متان ، اکسید نیتروژن و سایر گازهایی است که در جو تجمع یافته و یک لایه انعکاسی برای گرما را ایجاد می کنند که زمین را در دمای قابل قبول نگه می دارد. این گازها عایقی را تشکیل می دهند که کره زمین را به اندازه کافی گرم نگه می دارد تا بتواند حیات را در خود حفظ کند.

برای هزاران سال ، غلظت گازهای گلخانه ای و دمای کلی زمین به طور نسبتا پایداری باقی مانده بود اما متأسفانه ، افزایش شدید غلظت گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های صنعتی طی دویست سال گذشته این  سیستم را از تعادل خارج کرده و باعث گرم شدن کره زمین شده است.

۰ ۰