عدم استفاده از عطر و ادوکلن در هوای آلوده

اثرات آلودکی هوا بر روی انسان