اختلال در عملکرد سیستم عصبی

اثرات آلودکی هوا بر روی انسان